Gwarancje i reklamacje

 

  • Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • W sytuacji gdy Klient zauważy wadę, wówczas może wysłać do Sprzedającego oświadczenie o obniżeniu ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy, może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  • Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie:

 

wypełniając formularz (można zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@lavergo.pl lub wysłać pocztą na adres: Lavergo, ul. Traugutta 21/7, 61-514 Poznań

pisemnie na adres: Lavergo , ul. Traugutta 21/7, 61-514 Poznań

pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@lavergo.pl

 

  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer zamówienia, data, przedmiot reklamacji, przyczyna reklamacja, żądania Klienta, czytelny podpis.
  • Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  • W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Klient składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego Towaru, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
  • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.
  • Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być wysłana mailowo na adres sklep@lavergo.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien opisać zaistniały problem. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni i udzieli odpowiedzi.